General Terms

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van T&M Nederland B.V., gevestigd te Den Haag

Artikel 1. AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan T&M Nederland B.V. opdracht heeft gegeven tot verkoop en/of levering van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten;

1.2 T&M: T&M Nederland B.V. die de opdracht als bedoeld onder 1.1 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door T&M aangegane overeenkomsten tot verkoop en levering van zaken aan opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan T&M opdracht heeft gegeven tot verkoop en/of levering van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten.

2.2 Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen Algemene Voorwaarden bindt T&M niet tenzij T&M die Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk van toepassing heeft verklaard.

2.3 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3. PRIJZEN

3.1 Alle overeenkomsten tussen T&M en opdrachtgever worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van T&M, zowel voor wat betreft uitvoering als betaling.

3.2 Alle prijzen zijn exclusief vervoerskosten, omzetbelasting en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4. VERTEGENWOORDIGING

4.1 Afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van T&M zijn voor haar slechts bindend na haar schriftelijke bevestiging.

Artikel 5. ANNULERINGEN

5.1 Indien opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert is deze gehouden aan T&M alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van T&M op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6. RECLAMES

6.1 Reclames van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op en dienen binnen dertig dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan T&M ter kennis te worden gebracht.

6.2 Een reclame is niet ontvankelijk, wanneer de zaken door de opdrachtgever reeds zijn door geleverd of verwerkt.

6.3 Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Alle door T&M aan opdrachtgever verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van T&M totdat opdrachtgever de geleverde zaken volledig heeft betaald.

7.2. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat deze zulks niet zal doen is T&M gerechtigd geleverde zaken waarop het in artikel 7.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen.

7.3 Opdrachtgever verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die T&M ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.

7.4 Indien T&M door haar aan opdrachtgever verkochte en geleverde zaken bij niet nakoming van de verplichtingen door opdrachtgever niet wenst terug te nemen zal zij daartoe niet door opdrachtgever kunnen worden verplicht.

7.5 Teruggenomen zaken zullen door T&M op restwaarde worden getaxeerd, welke waarde in mindering zal strekken op het restant verschuldigde volgens berekening als voormeld in artikel 8.4 van deze voorwaarden. Bij geschil omtrent de hoogte van de restwaarde zullen partijen een derde deskundige aanwijzen die tot waardebepaling althans taxatie zal overgaan. Laatstgemelde toegekende waarde zal voor partijen bindend zijn. De kosten van deze taxatie komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 8. BETALING

8.1 Betaling van de verkochte en geleverde zaken dient door opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden tenzij bij schriftelijke overeenkomst van deze regeling is afgeweken.

8.2 T&M is bevoegd al haar vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met door haar aan opdrachtgever verschuldigde gelden.

8.3 Opdrachtgever dient facturen van T&M, waarvoor geen verrekening mogelijk is, te betalen binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij uitblijven van betaling zal opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, direct 2% vertragingsrente per maand verschuldigd worden. Indien T&M haar vordering op opdrachtgever aan derden ter incasso uit handen geeft zal opdrachtgever alle werkelijk door T&M aan die derde verschuldigde buitengerechtelijke kosten dienen te vergoeden zulks met een minimum van € 85,00 alsmede met een boete gelijk aan 15% over de hoofdsom en vervallen rente even eens met een minimum van € 85,00

8.4 Betalingen van opdrachtgever aan T&M strekken ten eerste tot betaling van verschuldigde rente over openstaande facturen en vervolgens tot mindering van de openstaande factuurbedragen in tijdsvolgorde der openstaande facturen, ongeacht de door opdrachtgever aangegeven toerekening.

8.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd op de aan T&M verschuldigde bedragen enige zijnerzijds bestaande vordering, uit welke hoofde ook, in mindering te brengen.

Artikel 9. GARANTIE

9.1 Te zake van door T&M geleverde zaken zijn garantiebepalingen van toepassing voor zover deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

9.2 Voor gekochte en geleverde zaken met fabrieks- respectievelijk importeurs- of distributeursgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

9.3 Alle aanspraken op garantie vervallen wanneer de opdrachtgever met de betaling of anderszins in gebreke blijft, dan wel wanneer het gebrek voortvloeit uit ondeskundig gebruik c.q. behandeling door de opdrachtgever of indien de opdrachtgever zelf of middels derden reparaties c.q. wijzigingen verricht respectievelijk laat verrichten met betrekking tot de geleverde zaak anders dan met uitdrukkelijke toestemming van T&M.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De aansprakelijkheid van T&M jegens de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval is gedekt door een verzekering;

10.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van T&M beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende order.

10.3 T&M is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, winstderving, bedrijfs- en/of milieuschade en immateriële schade, die de opdrachtgever en/of een derde lijdt doordat T&M, of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekort schiet in de nakoming van de overeen komst. Voorts is T&M nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van, of zich voordoet bij, het transport, opslag, verpakking (onoordeelkundig gebruik) en eigenschappen van de geleverde zaken;

10.4 Het eerste lid geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van T&M of van haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. ONTBINDING/OPZEGGING

11.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige overeenkomst of uit deze voorwaarden voort vloeit, is de opdrachtgever in verzuim en is T&M gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van die overeen komst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de andere rechten van T&M onder welke overeenkomst dan ook met de opdrachtgever alsmede onverminderd de andere rechten van T&M op grond van de wet en zonder dat T&M tot enige schadevergoeding is gehouden;

11.2 Ingeval de opdrachtgever:

  • surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
  • haar faillissement aanvraagt, haar faillissement wordt aangevraagd dan wel failliet wordt verklaard;
  • wordt ontbonden ingevolge artikel 2:19 BW;
  • haar activiteiten staakt dan wel ophoudt te bestaan, is T&M, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld, zulks ter beoordeling van T&M, dan wel alle nog niet afgewikkelde overeenkomsten met de opdrachtgever te ontbinden, één en ander onverminderd de andere rechten van T&M onder welke overeenkomst met de opdrachtgever ook, alsmede onverminderd andere rechten van T&M op grond van de wet en zonder dat T&M tot enige schadevergoeding is gehouden. Zulks geldt ook indien beslag wordt gelegd op en/of executie van (een gedeelte) van het vermogen van de opdrachtgever plaats vindt;

11.3 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als omschreven in dit artikel zijn respectievelijk alle vorderingen van T&M op de opdrachtgever en al dergelijke vorderingen uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

Artikel 12. OVERMACHT

12.1 Onder overmacht van T&M wordt ten deze verstaan: elke van de wil van T&M onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verminderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van T&M kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien of voorzienbaar was;

12.2 Onder “overmacht” worden in ieder geval begrepen: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, gijzeling, molest, brand, waterschade en overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van T&M, defecten aan machinerieën en installaties, storingen in de levering van energie, transport moeilijkheden, belemmerende maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, alsmede niet-nakoming aan de zijde van de leveranciers van T&M, waardoor T&M haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kan nakomen;

12.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet is T&M gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door over macht nakoming van de verplichtingen door T&M niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever zal echter slechts tot ontbinding kunnen overgaan nadat zij T&M na verloop van de drie maanden bij aangetekend schrijven in de gelegenheid heeft gesteld om alsnog binnen 14 dagen haar verplichtingen na te komen. De opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 13. LEVERING

13.1 De door T&M opgegeven (af)leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor haar geldende omstandigheden, de door de opdrachtgever verstrekte en voor het uitvoeren van de order benodigde gegevens alsmede, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan T&M verstrekte gegevens. De overeengekomen levertijden gelden als indicatie en zijn niet fataal. Het enkel verstrijken van die termijn levert geen verzuim op. T&M zal de (af)leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen;

13.2 Indien een termijn van (af)levering niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een redelijke termijn van (af)levering, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst;

13.3 Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van de in artikel 13.1 bedoelde omstandigheden, wordt de termijn van (af)levering zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

De weder partij heeft in dat geval geen recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst;

13.4 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van T&M of haar leidinggevende ondergeschikten is zij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de (af)leveringstermijn.

Artikel 14. GESCHILLEN

14.1 Alle geschillen tussen T&M en opdrachtgever zullen ongeacht aard of omvang door de meest gerede partij aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter te Den Haag tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

14.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het uitvoeren van de order benodigde gegevens alsmede, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan T&M verstrekte gegevens. De overeengekomen levertijden gelden als indicatie en zijn niet fataal. Het enkel verstrijken van die termijn levert geen verzuim op. T&M zal de (af)leveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen; indien een termijn van (af)levering niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een redelijke termijn van (af)levering, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst;

14.3 Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van de in artikel 13.1 bedoelde omstandigheden, wordt de termijn van (af)levering zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst; behoudens ingeval van opzet of grove schuld van T& of haar leidinggevende ondergeschikten is zij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de (af)leveringstermijn.